|  Privacy verklaring  |  Huishoudelijk reglement  |  Disclaimer  |  Downloads  | 
 
   Home
   Het bestuur
   Van de voorzitter
   Historie Fanclub
   Historie Suzuki 
   Verslagen Coupé 
   Specificaties 
   Te koop / gevraagd 
   Technical support 
   Clublied 
   Bijnamen 
   Lid worden 
   In Memoriam 
   Rugzakrede 
   Links 
   Kentekens in Nederland 
   Onderdelen - Parts - Teile 
   DIT MOET JE ZIEN! 
   
   Slideshow's en Video's 
 
 
 

Artikel 1 - Vereniging

De vereniging draagt de naam "Suzuki Coupé GX Fanclub". Zij is gevestigd te 1112 EG Diemen en houdt aldaar adres in het pand Lijsterbesoord 31. Zij staat vermeldt in het verenigingenregister KvK Amsterdam, nummer 40.536.936

Artikel 2 - Doel

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de contacten op automobilistisch gebied tussen eigenaren, gewezen eigenaren en toekomstige eigenaren van automobielen van het type Suzuki SC 100 GX Coupé (nader te noemen "de Coupé"), alsmede hun familieleden en/of huisgenoten, alles in de ruimste zin des woords.
2. Zij tracht dit doel te bereiken met inachtneming van hetgeen wettelijk en rechtens geoorloofd is en wel in het bijzonder door:
a. het ten behoeve van haar leden bemiddelen bij aan- en verkoop van de Coupé en onderdelen daarvan, een en ander evenwel zonder daarbij zelf als kopende, verkopende of onderhandelende partij op te treden;
b. het verstrekken van adviezen aan haar leden ter zake van onderhoud, reparatie en restauratie van de Coupé;
c. het ten behoeve van haar leden organiseren van contact-, voorlichtings-, film-, cursusbijeenkomsten etc., een en ander met de Coupé verband houdende;
d. het uitgeven van een periodiek verschijnend contactorgaan;
e. het organiseren van en bevorderen van medewerking aan bijeenkomsten en evenementen;
f. het samenwerken met andere verenigingen of organisaties die een soortgelijk of aanverwant doel beogen en het verrichten van alle andere handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn;
g. alle andere wettige middelen, die voor haar doelstelling bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3 - Leden

1. De vereniging kent gewone leden, gezinsleden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder -tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- verstaan zowel de gewone leden, de gezinsleden als de ereleden.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Gezinsleden zijn familieleden of huisgenoten van gewone leden, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
3. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten door de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.

Artikel 4 - Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en is met uitzondering van het in lid 2 van dit artikel bepaalde niet voor overdracht en overgang vatbaar.
2. Indien een lid zijn Coupé verkoopt is dit geen reden tot beëindiging van het lidmaatschap. Indien gewenst kan de koper zijn lidmaatschap overnemen, waarbij de nieuwe eigenaar -na betaling van de verschuldigde administratiekosten- alsdan geacht volledig in de plaats van het verkopende lid zijn getreden.
3. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap door de vereniging.
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden vóór 30 november van enig jaar, waarbij het lidmaatschap per 31 december van dat jaar eindigt.
5. Indien opzegging door het lid niet conform lid 4 van dit artikel heeft plaatsgevonden, is het lid de contributie voor het volgende lidmaatschapsjaar verschuldigd. lidmaatschap eindigt alsdan aan het einde van het eerstvolgende lidmaatschapsjaar.
6. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschapdoor opzegging is mogelijk. Alsdan zal -behoudens afwijkende bestuursbeslissing- evenwel geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie bestaan.
7. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen en kan slechts geschieden conform het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 5 - Contributie

1. Ieder lid is jaarlijks een bedrag aan contributie verschuldigd, welk bedrag telkenjare door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt, zijn ereleden van voormelde contributie vrijgesteld. Bestuursleden zijn - zolang zij in functie zijn- vrijgesteld van de jaarlijkse contributie.
2. Gaat het lidmaatschap op of na 1 september van enig jaar in, dan wordt voor het lopende verenigingsjaar een reductie van 50% op de verschuldigde jaarcontributie verleend indien tegelijkertijd de jaarcontributie voor het komende verenigingsjaar wordt voldaan.
3. Nieuwe leden betalen een eenmalig bedrag aan administratiekosten, welk bedrag telkenjare door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 6 - Ledenvergadering

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en wel binnen drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, gezinsleden en ereleden, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door het bestuur of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
3. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de gewone leden, de gezinsleden en de ereleden. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Eén stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gemachtigde optreden.

Artikel 7 - Website

1. De vereniging behoud zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde, worden notulen bijgehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden gepubliceerd in het eerstvolgend verschijnende verenigingsorgaan en in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 8 - Evenementen

1. Deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen geschiedt door inschrijving middels daartoe door de vereniging uitgegeven inschrijfformulieren, welke in het verenigingsorgaan worden gepubliceerd danwel separaat worden toegezonden.
2. Door inzending van het ondertekende inschrijfformulier verplicht het lid zich tot betaling van de voor het desbetreffende evenement verschuldigde kosten op de door de vereniging aangegeven wijze.
3. Tenzij door het voltallig bestuur eenstemmig anders wordt besloten, blijft na ontvangst van het inschrijvingsformulier het desbetreffende bedrag onverkort en in zijn geheel door het lid verschuldigd.

Artikel 9 - Onvoorzien

In alle gevallen waarin de wet, de statuten c.q. de (huishoudelijke) reglementen niet voorzien, alsmede in gevallen waarin onderdelen van de statuten c.q. de (huishoudelijke) reglementen verschillend kunnen worden geïnterpreteerd, beslist het bestuur.